ആധാര്‍ ഒണ്‍ലൈന്‍ തിരുത്തലിനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍

 ഒണ്‍ലൈന്‍ തിരുത്തലിനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍
1. ഒരു മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍ (എയര്‍ടെല്‍ ഒഴികെ) വേണം
2.ആധാര്‍ അപേക്ഷയൊടൊപ്പം നല്‍കിയ മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍ ന്ല്‍കിയിട്ടുണ്ട് എങ്കില്‍ ആ നമ്പരിലേക്ക് OTP (One Time Pin) ലഭിക്കും ആ നമ്പര്‍ ഇപ്പോഴില്ല എങ്കില്‍ പുതിയ നമ്പര്‍ ചേര്‍ക്കുന്നതിന് തപാല്‍ മാര്‍ഗ്ഗം അപേക്ഷിക്കണം.
3. മൊബൈലില്‍ ലഭിച്ച OTP നല്‍കുക തുടര്‍ന്ന് താഴെ ബോക്സിനുള്ളിലെ അക്കങ്ങളുംഅക്ഷരങ്ങളും (captcha ) നല്‍കുക
4. തിരുത്തലുകള്‍ വേണ്ട ഫീല്‍ഡുകള്‍ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഒന്നില്‍ കൂടുതല്‍ സെലക്ട് ചെയ്യാം .
5. ഫീല്‍ഡുകളില്‍ ഡാറ്റ നല്‍കുക മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും നല്‍കുക
6. തിരുത്തേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍ക്ക് അടിസ്ഥാനമാക്കിയ രേഖകളുടെ സ്വയം സാക്ഷേയപ്പെടുത്തിയ കോപ്പികള്‍ അപലോഡ് ചെയ്യുക (ഡോക്മെന്‍ലി സ്റ്റ് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്)
      a. Name Correction/Update : Requires PoI listed in "Supported Proof of Identity(PoI) Documents Containing Name and Photo for Name Corrections/Update"
      b. Date of Birth Correction : Requires DoB listed in "Supported Proof of Date of Birth (DoB) Documents"
      c. Address Corrections/Change : Requires PoA listed in "Supported Proof of Address (PoA) Documents Containing Name and Address"

7. ഡോകുമെന്‍്റുകള്‍ അപലോഡു ചെയ്യുകയോ തപാല്‍ വഴി അയക്കുകയോ ചെയ്യാം (. If you want to send the documents through post, read the instructions for sending documents through Post in documents upload page and proceed thereafter.)
8. നല്‍കിയ ഡാറ്റ പരിശോധിക്കുക ( UIDAI will not make any corrections to the information in your request.)
9. അപേക്ഷ Submitചെയ്യുക Update Request Number (URN) എഴുതിയോ പ്രിന്‍റെടുത്തോ വക്കുക
Instructions for filling the Aadhaar Update Form
1. Fill all the fields. Fill the form in English as well as Local Language. The portal automatically enables the same local language as was used at the time of your enrolment for Aadhaar and appears in your Aadhaar Letter.
2. Fill the form with current details. There is no need to provide details that are no more valid. For example, if you want to update/correct your Name/Address just fill the New Name/ Address in the space provided in form. There is no need to provide old Name/ Address.
3. Write full name without salutations/titles. For example do not write Dr. /Mr. /Col. etc
4. Fill in Date of Birth in DDMMYYYY format. Resident can update his/her Date of Birth from Declared to Verified only once. In case resident's Verified Date of Birth is incorrect in the Aadhaar letter, the resident can get it corrected once
5. Write complete address. The Aadhaar letter with updates will be delivered at the given address only. In case you face any issues with the Pin Code and related data (State/District/Village/Town/City/Post office), contact UIDAI contact centre at help@uidai.gov.in.
6. To include Guardian/ Parent/Spouse Name as part of the address, select the appropriate box in C/O details and enter the name of the person in the subsequent field. C/o details in address, is used for letter delivery purposes and is a part of address. It is not mandatory to provide C/o details with address.
7. You are required to fill the complete address and submit supporting PoA even if you want to update/correct only C/o details. It is ok if C/o details are not mentioned in your PoA document.
8. Resident must be available at the given mobile number for any clarifications. Status of application will be intimated to the resident by sending an sms on this mobile number.
9. Always check that the details entered are correct and complete.
10. Self attest the supporting documents. Resident's name must be clearly mentioned below the signatures when self attesting the documents.
11. You do not have to submit all the proof documents. You have to submit only the document/s which is/are required to support the Change/ Correction. For eg. You need not attach an Address proof if you change your Date of Birth or your Name.
12. Aadhaar letter with updates will be delivered at the given address only in case of Update/Correction in Name, Address, Date of Birth and Gender. For Update of Mobile number, the notification will be sent on the given mobile number
13. Submission of information for update does not guarantee update of Aadhaar data. The information submitted is subject to verification and validation. Furnishing of incorrect information/suppression of information would lead to rejection of application and would attract penal provisions under prevailing laws.
Instructions for sending documents by post
1. Depending on the field to be updated, send self-attested supporting documents as per the Valid Documents List attached in Annexure I.
 • Name Correction/Update - Requires submission of any one of the Proof of Identity(PoI) listed in "Supported PoI Documents Containing Name and Photo for Name Corrections/Update"
 • Date of Birth Correction (DoB) - Requires submission of any one of the DoB listed in "Supported Proof of Date of Birth Documents"
 • Address Corrections/Change - Requires submission of any one of the Proof of Address (PoA) listed in "Supported Proof of Address (PoA) Documents Containing Name and Address"
2. In case a child is below five years, parent/guardian can sign the copies of documents. In all other cases, the resident must sign the copies of documents themselves
3. Once you complete your request, you will receive a Update Request Number (URN). Mention your Update Request Number (URN) and Aadhaar Number on all copies of documents. Mention Type of Document (PoI/PoA/DoB) on the copy of the document
4. Mention the Update Request Number (URN) on the envelope. Mark the envelope as "Aadhaar Update/Correction" on top. Seal the envelope properly.
5. Note necessary details on this page and then complete the request. Take a print of the Acknowledgement after completing the request on-line
6. Send the Acknowledgement along with the supporting documents to one of the addresses given in Annexure II
Annexure I
List of Valid Documents for Data Update
Supported Proof of Identity(PoI) Documents Containing Name and Photo for Name Corrections Supported Proof of Address (PoA) Documents Containing Name and Address
 • Passport
 • PAN Card
 • Ration/ PDS Photo Card
 • Voter ID
 • Driving License
 • Government Photo ID Cards/ service photo identity card issued by PSU
 • NREGS Job Card
 • Photo ID issued by Recognized Educational Institution
 • Arms License
 • Photo Bank ATM Card
 • Photo Credit Card
 • Pensioner Photo Card
 • Freedom Fighter Photo Card
 • Kissan Photo Passbook
 • CGHS / ECHS Photo Card
 • Address Card having Name and Photo issued by Department of Posts
 • Certificate of Identify having photo issued by Gazetted Officer or Tehsildar on letterhead
 • Disability ID Card/handicapped medical certificate issued by the respective State/UT
 • Marriage Certificate
 • Proof of Marriage document issued by the Registrar
 • Gazette Notification
 • Legal Name Change Certificate
 • (For above documents, where original document does not have photo, the photocopy/scan of the documents must be taken along with the Resident's photo)
Supported Proof of Date of Birth (DoB) Documents
 • Birth Certificate
 • SSLC Book/Certificate
 • Passport
 • Passport
 • Bank Statement/ Passbook
 • Post Office Account Statement/Passbook
 • Ration Card
 • Voter ID
 • Driving License
 • Government Photo ID cards/ service photo identity card issued by PSU
 • Electricity Bill (not older than 3 months)
 • Water bill (not older than 3 months)
 • Telephone Landline Bill (not older than 3 months)
 • Property Tax Receipt (not older than 3 months)
 • Credit Card Statement (not older than 3 months)
 • Insurance Policy
 • Signed Letter having Photo from Bank on letterhead
 • Signed Letter having Photo issued by registered Company on letterhead
 • Signed Letter having Photo issued by Recognized Educational Instruction on letterhead
 • NREGS Job Card
 • Arms License
 • Pensioner Card
 • Freedom Fighter Card
 • Kissan Passbook
 • CGHS / ECHS Card
 • Certificate of Address having photo issued by MP or MLA or Gazetted Officer or Tehsildar on letterhead
 • Certificate of Address issued by Village Panchayat head or its equivalent authority (for rural areas)
 • Income Tax Assessment Order
 • Vehicle Registration Certificate
 • Registered Sale / Lease / Rent Agreement
 • Address Card having Photo issued by Department of Posts
 • Caste and Domicile Certificate having Photo issued by State Govt.
 • Disability ID Card/handicapped medical certificate issued by the respective State/UT Governments/Administrations
 • Gas Connection Bill (not older than 3 months)
 • Passport of Spouse
 • Passport of Parents(in case of Minor)


Annexure II
Address for sending Update/Correction requests  
S. No. Local Language Address Telephone
4.Kannada, Malayalam and Tamil UIDAI Regional Office Khanija Bhavan No. 49, 3rd Floor, South Wing Race Course Road, Bangalore - 01080-22340862