ആധാര്‍ റസിഡന്‍റ് പോര്‍ട്ടല്‍

UIDAI യുടെ ആധാര്‍ സേവനങ്ങള്‍ പൊതുജനങ്ങള്‍ക്കു ലഭ്യമാക്കുന്ന വെബ് പോര്‍ട്ടലാണ് Aadhaar Resident Portal'

15 ഓളം സേവനങ്ങള്‍ ഈ പോര്‍ട്ടലിലൂടെ ലഭിക്കുന്നു.
പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് ആര്‍ അധിഷ്ടിത സേവനങ്ങല്‍ നല്‍കുന്നതിന് അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ക്ക് ഈ പോര്‍ട്ടല്‍ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.

Aadhaar Resident Portal

ഈ സേവനങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നതിനുള്ള 
സൗജന്യ പരിശീലനം നേടുന്നതിന് 9496874175 വിളിക്കുക.