എല്‍പിജി സബ്സിഡിക്കായി ആധാര്‍ സീഡിംഗ് നടത്താം

അക്ഷയ കേന്ദ്രത്തില്‍ എല്‍പിജി സബ്സിഡിക്കായി 
ആധാര്‍ ലിങ്കിംഗ് നടത്തുന്നതാണ് 
ആധാര്‍ കാര്‍ഡ്, എല്‍പിജി ബുക്ക് എന്നിവയുമായി 
ഇന്നു തന്നെ അക്ഷയ കേന്ദ്രത്തിലെത്തുക

ഒരു ചെറിയ വരുമാന മാര്‍ഗ്ഗം ഇതിലൂടെ ഉണ്ടാക്കാം.