അക്ഷയ യിലൂടെ പാസ്സ് പോര്‍ട്ട് സേവനങ്ങള്‍

അക്ഷയ യിലൂടെ പാസ്സ് പോര്‍ട്ട് സേവനങ്ങള്‍ 100 രുപക്ക് നല്‍കുന്നതിന് സര്‍ക്കാര്‍ പദ്ധതി.
ഒരു ലക്ഷം CSC കളിലൂടെ പാസ്സ് പോര്‍ട്ട് സേവനം നല്‍കുന്നതിന് നിര്‍ദ്ദേശം. ഓണ്‍ലൈന്‍ അപേക്ഷകളും മറ്റും ചെയ്യുന്നതിന് സാധാരണക്കാരനെ സഹായിക്കുന്നതിനാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത്
വാര്ത്ത 1/3/2014

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.