അക്ഷയ സംരംഭകര്ക്കു പെന്ഷന്

അക്ഷയ സംരംഭകര്ക്കും, ജീവനക്കാര്ക്കും  പെന്ഷന് പദ്ധതി ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു.

പെന്ഷന് പദ്ധതിയില് ചേരുവാന്

2 ഫോട്ടോ, തിരിച്ചറിയല് രേഖ,  ബാങ്ക് അക്കൌണ്ട് വിവരം എന്നിവ മെയില് ചെയ്യുക.
akshayapension@gmail.com


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.