വിമുക്തഭടന്മാരുടെ ആധാര് സീഡിംഗ് നടത്തുക

വിമുക്തഭടന്മാരുടെ ആധാര്‍ നമ്പര്‍ അവരുടെ പെന്‍ഷന്‍ അക്കൌണ്ടുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ജോലി ചെയ്യുക
ഓരോരുത്തര്ക്കും എസ് എം എസ് ആയി ലഭിക്കുന്ന കോഡുപയോഗിച്ച് jeevanpramaan.gov.in ലൂടെ വിമുക്തഭടന്മാരുടെ ആധാര്‍ നമ്പര്‍ അവരുടെ പെന്‍ഷന്‍ അക്കൌണ്ടുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുക.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.