രേഖകൾ സൂക്ഷിക്കാൻ ഡിജിറ്റൽ ലോക്കർരേഖകൾ സൂക്ഷിക്കാൻ സർക്കാരിന്റെ ഡിജിറ്റൽ ലോക്കർ


DigiLocker  is a dedicated personal storage space in the cloud to citizens, linked to each resident's Aadhaar number.
 പാൻകാർഡ്, പാസ്പോർട്ട്, മാർക്ക്ഷീറ്റുകൾ, ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ തുടങ്ങി എന്തും ഡിജിറ്റലായി സൂക്ഷിക്കാൻ ഡിജിറ്റൽ ലോക്കർ വരുന്നു. സംവിധാനം2015 ജൂലെ മാസം ഒന്നിന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പുറത്തിറക്കും. ഒരാളുടെ ആധാർ നമ്പർ വച്ചാണ് ഡിജിറ്റൽ ലോക്കറിലേക്കു കയറാൻ കഴിയുന്നത്. ക്ലൗഡ് സാങ്കേതികവിദ്യയിലാണ് ഓരോരുത്തർക്കും പഴ്സനേൽ സ്റ്റോറജ് നൽകുന്നത്.
ഡിജിറ്റൽ ലോക്കറിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ:
∙ ഇ ഡോക്യുമെന്റുകൾ സുരക്ഷിതമായി വയ്ക്കാം. വിവിധ വകുപ്പുകൾ പുറത്തിറക്കുന്ന ഇ ഡോക്യുമെന്റുകളുടെ ലിങ്കുകളും (യൂണിഫോം റിസോഴ്സ് ഐഡന്റിഫയർ - യുആർഐ ലിങ്കുകൾ) സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കാം.
∙ ഇ സിഗ്നേച്ചർ വേണ്ട രേഖകൾക്ക് ഇ സിഗ്നേച്ചർ സംവിധാനവും നൽകാം.
∙ പേപ്പർ രേഖകൾ ഹാജരാക്കുന്നതിനു പകരം ഇനി ഇ- ഡോക്യുമെന്റുകൾ ഹാജരാക്കിയാൽ മതിയാകും. ഇതിന് ആവശ്യമായ അംഗീകാരം പദ്ധതി നടപ്പാക്കിവരുമ്പോൾ ലഭിക്കും.
∙ സർക്കാർ പുറത്തിറക്കുന്ന രേഖകളിലേക്ക് സുരക്ഷിതമായ പ്രവേശനം സാധ്യമാക്കും.
∙ സേനവം ലഭിക്കുന്നതിലെ കാലതാമസം ഒഴിവാക്കുന്നതോടെ സർക്കാർ വകുപ്പുകൾക്കും ഏജൻസികൾക്കും വലിയൊരു തലവേദനയാണ് ഒഴിയുക.
∙ ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ പ്രോഗ്രാമിന്റെ കീഴിൽ വരുന്ന പദ്ധതിയാണിത്. റജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ആധാർ നമ്പറും അതിൽ ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മൊബൈൽ നമ്പറും വേണം.
സേവനത്തിനായി അടുത്തുള്ള അക്ഷയ കേന്ദ്രം സന്ദര്‍ശിക്കുക

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.