നിങ്ങള്‍ക്കും ഇ കൊമേഴ്സ് ബിസ്സിനസ്സുകാരനാകാം..

നിങ്ങള്‍ക്കും ഇ കൊമേഴ്സ് ബിസ്സിനസ്സുകാരനാകാം..
അതിശയിക്കണ്ട...നിങ്ങള്‍ക്കും വില്‍ക്കാം ...
എന്തും ഏതും ആര്‍ക്കും...

 ഇ കൊമേഴ്സ് സൈറ്റുകള്‍ ഉണ്ടാക്കണ്ട. 
വെബ് സൈറ്റു വേണ്ട...
 മുതല്‍ മുടക്കാതെ ഒരു ബിസ്സിനസ്സുകാരനാകാം....
നിങ്ങള്‍ക്കു വേണ്ടത് ഒരു മൊബൈല്‍ അല്ലെങ്കില്‍ ഒരു നെറ്റ് കണക്ഷനുള്ള കംമ്പ്യൂട്ടര്‍...

സെപ്റ്റംബര്‍ 27 ഞയര്‍ 4 മണിക്ക്  വെബിനാര്‍ (Webinar)  (Seminar through web)

Register Today
-Register for webinar Click here for WEBINAR registration

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.