+1 പ്രവേശനം 2016

അപേക്ഷ വീണ്ടും കാണുന്നതിനും പ്രിന്റ് എടുക്കുന്നതിനും

ലോഗിന്‍ പേജില് ജില്ല, സ്കീം, രജിസ്റ്റര്‍ നം, യോഗ്യത പരീക്ഷ പാസ്സായ വര്‍ഷം, മാസം ,ജനനതീയതി എന്നിവ നല്‍കി ലോഗിന്‍ ബട്ടണില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അപേക്ഷ വീണ്ടും കാണാം പ്രിന്‍റ് എടുക്കാം

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.