ഡല്‍ഹിയില്‍ പോലീസാവാം...

ഡല്‍ഹി പോലീസിലേക്ക്  3115 ആണ്‍ പോലീസുകാരെയും 1554 പെണ്‍ പോലീസകാരെയും ആവശ്യമുണ്ട്.

പരീക്ഷഫീസ് അടുത്തുള്ള അക്ഷയ കേന്ദ്രത്തിലടക്കാം

അപേക്ഷയും  പരീക്ഷയും ഓണ്‍ലൈനായാണ് നടത്തുക


കേരളത്തില് 3 പരീക്ഷകേന്ദ്രം ഉണ്ട്

സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷന്‍ കമ്മീഷനാണ് പരീക്ഷ നടത്തുന്നത്
 പരീക്ഷ തീയതി 4/3/17
അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി 10/10/16

അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയുന്നതിന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

നോട്ടിഫിക്കേഷന്‍ കാണുക

അപേക്ഷിക്കുക

Click here to Apply
വേഗമാകട്ടെ... വേഗമാകട്ടെ

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.