ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസന്‍സ് ഡിജിറ്റലാക്കൂ

ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസന്‍സ് , ആര്‍സി ബുക്ക് എന്നിവയുടെ ഡിജിറ്റലൈസേഷന്‍ അക്ഷയ കേന്ദ്രത്തില്‍ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു.

നിങ്ങള്ക്ക് ഇനി ഇതൊന്നും കയ്യില്‍ സുക്ഷിക്കണ്ട

ഇന്നു തന്നെ അക്ഷയ കേന്ദ്രത്തിലെത്തി നിങ്ങളുടെ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസന്‍സ് ഡിജിറ്റലാക്കൂ.....
നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ ലഭിക്കുന്നില്ല എങ്കില്‍ support@digitallocker.gov.in , admin.ksitm@kerala.gov.in എന്ന ഇമെയിലിലേക്ക് ഇത് അയക്കുക. (admin.ksitm@kerala.gov.in)

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.