നേടൂ 1600 രൂപ

കച്ചവടക്കാരുടേയും ആള്ക്കാരുടേയും മൊബലൈലില് ( യുപിഐ ആപ്പുക)  ബഡ്ഡി,ലോട്സ് തുടങ്ങിയവയുടെ വാലറ്റുകള് ഉണ്ടാക്കി നല്കൂ.

csc യില് നിന്നും 1600 നേടൂ.

ഈസുവര്ണ്ണാവസരം ഉപയോഗിക്കൂ


നിങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തെ cashless ആക്കൂ....


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.