വായ്പയും സബ്സിഡിയും ഇനി അക്ഷയയിലൂടെ

വായ്പയും സബ്സിഡിയും ഇനി അക്ഷയയിലൂടെ.....

വിവിധ ബാങ്കുകള് ധനകാര്യസ്ഥാപനങ്ങള്, കോര്പ്പറേഷനുകള് ഇവയിലൂടെയുള്ള വായ്പ അപേക്ഷ,സബ്സിഡി അപേക്ഷ എന്നിവ അക്ഷയയീലൂടെ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു.

വിശദവിവരങ്ങള്ക്ക് akshaya276@gmail.com ലേക്ക് മെയിലയക്കുക.

 
No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.