സഹകരണ ബാങ്കില്‍ ജോലി ഒഴിവ്


500 ലധികം ജോലി ഒഴിവുകള്‍ (വിശദ വിവരത്തിന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക)
 ടെപ്പിസ്റ്റ്,ക്ലര്ക്ക്,സെക്രട്ടറി, മാനേജര്‍ തുടങ്ങി ഒഴിവുകള്

അപേക്ഷ ഫാറത്തിന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

അവസാന തീയതി 19/5/2017


ഫാറം പൂരിപ്പിച്ച് , ഫീസ് ചെല്ലാനടച്ച് അയച്ചു കൊടുക്കുക

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.