കേരള പോസ്റ്റല്‍ ജിഡി
കേരള പോസ്റ്റല്‍ ജിഡി അപേക്ഷകള്  താല്‍ക്കാലികമായി  നിര്‍ത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണ്. സൈറ്റിലെ പ്രശ്നങ്ങള് പരിഹരിച്ചതിനു ശേഷം തുടര്ന്ന് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.