BSc Nursing ,പാരാമെഡിക്കല് പ്രവേശനം

  • 1.B.Sc - Nursing [B.Sc. Nursing]
  • 2.B.Sc - Medical Laboratory Technology [B.Sc. (M.L.T)]
  • 3.B.Sc - Perfusion Technology [B.Sc. Perfusion Technology]
  • 4.B.Sc - Optometry [B.Sc. (Optometry)]
  • 5.Bachelor of Physiotherapy [B.P.T]
  • 6.Bachelor of Audiology and Speech Language Pathology
  • 7.Bachelor of Cardio Vascular Technology [B.C.V.T]
  • 8.B.Sc – Medial Radiological Technology [B.Sc. MRT]
  • 9.B.Sc – Medical Biochemistry [B.Sc. Medical Biochemistry]
  • 10.B.Sc – Medical Microbiology [B.Sc. Medical Microbiology]
എന്നീ കോഴ്സുകളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു
അപേക്ഷ അക്ഷയ കേന്ദ്രത്തിലൂടെ അയക്കാവുന്നതാണ്.

ഫോട്ടോ
ഒപ്പ്
വിരലടയാളം
വരുമാനം,ജാതി, (നോണ്ക്രീമിലെയര്) സര്ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്
വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത സര്ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്
എന്നിവ അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമാണ്.

അപേക്ഷ ഫീസ് -ജനറല്‍ 600 , എസ് സി,എസ് റ്റി 300
അവസാന തീയതി  16/7/17

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.