കരിയര്‍ ഗൈഡന്‍സ് ക്ലാസ്സുകള്‍

സര്ക്കാര്‍ നേത്യത്വത്തില്‍ എല്ലാ ജില്ലകളിലും സൌജന്യമായി നടത്തുന്ന കരിയര്‍ ഗൈഡന്‍സ് ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് ന്യൂനപക്ഷ വിദ്യാര്ത്ഥികളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു.


CCMY Pathanamthitta Thaikkavu School, Pettah Pathanamthitta 689645 04682238188    9447049521 Thomas Daniel

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.