ആധാര്‍ വിര്‍ച്ച്വല്‍ ഐ ഡി

ഇനി മൊബൈലില്ലാതെ ഒന്നും പറ്റില്ല
ആധാര്‍ വിര്‍ച്ച്വല്‍ ഐ ഡി ക്ക് ആധാറില്‍ മൊബൈല് നം വേണം
അക്ഷയ ഇ കേന്ദ്രത്തിലെത്തുക ആധാറില് മൊബൈല് ചേര്‍ക്കുക

ആധാര്‍ വിര്‍ച്ച്വല്‍ ഐ ഡി

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.