കക്കൂസു പണിയുന്നതിന് അക്ഷയയിലൂടെ അപേക്ഷിക്കാം

കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിന്‍റെ സ്വഛ്ഭാരത് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി മുനിസിപ്പല്‍ പ്രദേശങ്ങളില്‍ കക്കൂസു പണിയുന്നതിന് IHHL പദ്ധതിയിലേക്ക് അപേക്ഷ അക്ഷയയിലൂടെ നല്‍കാം.
ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഈ സൈറ്റില്‍ കയറി CSC Connect ല് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. CSC id യും password ഉം ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിന് ചെയ്യുക.

ഫോട്ടോ, ബാങ്ക് അക്കൌണ്ട് , ആധാര് എന്നിവ നിര്‍ബന്ധമാണ്.
അപേക്ഷകനില്‍ നിന്നും ഫീസ് ഈടാക്കാവുന്നതല്ല.
ഒരു പ്രിന്‍റ് അപേക്ഷകനു നല്‍കണം.

Browse ചെയ്യുന്നതിന് Inernet Explorer ഉപയോഗിക്കുക
വിശദവിവരങ്ങള്ക്ക് No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.