1 മാസം 10 കോളുകള് BSNL വീണ്ടും ഫ്രീ ആയി നല്കും

1 മാസം 10 കോളുകള് BSNL വീണ്ടും ഫ്രീ ആയി നല്കും
എങ്ങനെ?
താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഫോണ് ബില്ലുകള് ഇ മെയിലായി മാത്രം സ്വീകരിക്കുക
അതിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.