അക്ഷയ LD Clerk പരീക്ഷ സഹായകേന്ദ്രം

PSC LD Clerk പരീക്ഷ സഹായം കേന്ദ്രമായി 
അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതാണ്.

പിഎസ് സി രജിസ്ട്രേഷന്‍
അപേക്ഷ അയക്കുക
ഓണ്‍ലൈന്‍ പരീക്ഷാ പരിശീലനം
ഓണ്‍ലൈന്‍ ടെസ്റ്റുകള്‍ Click Here
അക്ഷയയില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക് LD Clerk Akshaya Whatsapp Group അംഗത്വം.

 ഉടന്‍ തന്നെ അടുത്തുള്ള അക്ഷയ കേന്ദ്രത്തിലെത്തുക

TALENT
LDC Questionpaper 2014

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.