അക്ഷയയിലൂടെ ലോണിനു അപേക്ഷിക്കാം

 ബാങ്കുകള്,കോര്പ്പറേഷനുകള് എന്നിവയുടെ ലോണ്, സബ്സിഡി എന്നിവയെപ്പറ്റിയുള്ള അറിവ് വരുമാന മാര്ഗ്ഗമാക്കി മാറ്റാം
അപേക്ഷകള് ഓണ് ലൈനായി നല്കാം..

 കേരള പിന്നോക്ക വികസന കോര്പ്പറേഷന് വായ്പ അപേക്ഷ -ക്ലിക്ക് Here

 SBT Mudra Loan Apply

ഖാദി ബോര്ഡിലെവായ് പദ്ധതി- 

ഖാദി ഗ്രാമ വ്യവസായ ബോര്ഡ് അപേക്ഷിക്കുക 


SBT MSME Loans  SBT യിലെ ഏതു ലോണിനെക്കുറിച്ചും വിവരം നല്കാം...

IMPC
 
MORE DETAILS SHOULD BE ADDED... VISIT.. AGAIN


വിദേശത്തു പഠിക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്നുവോ

വിദേശ പഠനത്തെ സംബന്ധിച്ച് വിവരങ്ങള്   നല്കി  അക്ഷയ   നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.
സെമിനാറുകളും പരിശീലനങ്ങളും  നടത്തുന്നു.
കൂടുതല് വിവരങ്ങള്‍ ....

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.