വൈദ്യുതി കണക്ഷന് അപേക്ഷ അക്ഷയയിലൂടെ

വൈദ്യുതി കണക്ഷന് അപേക്ഷ അക്ഷയയിലൂടെ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു
പുതിയ വൈദ്യുതി കണക്ഷന്  ഇനി അക്ഷയയിലെത്തുക
അപേക്ഷ സമര്പ്പിക്കാം...
പണമടയ്ക്കാം...
ഈ സൌകര്യം ഉപയോഗിക്കുക...

അക്ഷയയിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന KSEB യുടെ സേവനങ്ങള്
1. Electricity Bill Payment
2. New Connection Application
3. Payments of Electical Inspectorate
4. LT/HT Fee,Security Deposit etc


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.