2017 ൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇ ഗ്രാൻറ് ചെയ്ത 20 അക്ഷയകൾ


1/1/2017 - 31/10/2017 ഏറ്റവും കൂടുതൽ  ഇ ഗ്രാൻറ്  ചെയ്ത 20 അക്ഷയകൾ
1 PT249 Peringinadu HS  331
2 PT197 Konni Town 312
3 PT230 Pandalam 273
4 PT193 Chettimukku 270
5 PT279 Aban Jn 228
6 PT246 Edathitta 215
7 PT241 Kalanjoor 192
8 PT248 Pazhakulam 176
9 PT185 Vallamkulam 168
10 PT270 Ittiyappara 163
11 PT239 Thoduvakkadu 162
12 PT192 Vennikkulam 151
13 PT291 Sreevallabha Temple Jn 148
14 PT276 Vadasserikkara 122
15 PT238 Chooarackodu Library Jn 111
16 PT172 Neduveli 111
17 PT232 Mannam Nagar 110
18 PT285 Thaikkavu 104
19 PT223 Vaipur Jn 98
20 PT254 Podiyadi 96

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.