സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് 20000 രുപ

എഞ്ചിനീയറിംഗിനു പഠിക്കുന്നവര്‍ക്ക് 20000 രുപയുടെ സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്,

മറ്റു ഡിഗ്രിക്കാര്‍ക്ക് 5000രുപയുടെ സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് അക്ഷയ കേന്ദ്രത്തിലെത്തുക

വേഗമാകട്ടെ 

അവസാന തീയതി 21/01/2018

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.