പുതിയ റേഷൻ കാർഡിനുള്ള അപേക്ഷ

പുതിയ റേഷൻ കാർഡിനുള്ള അപേക്ഷ അക്ഷയ കേന്ദ്രത്തിലൂടെ അയക്കാം . 
വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റും പഞ്ചായത്തിൽനിന്നുള്ള ഓണർഷിപ് സെര്ടിഫിക്കറ്റും  അക്ഷയയിൽ നിന്ന് തന്നെ എടുക്കാം 

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് അക്ഷയ കേന്ദ്രം സന്ദർശിക്കുക 

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.