നിയുക്തി 2016- ജോബ് ഫെസ്റ്റ്

നിയുക്തി 2016- ജോബ് ഫെസ്റ്റ് 

എറണാകുളം, കോഴിക്കോട്, തിരുവനന്തപുരം എന്നിവിടങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന ജോബ് ഫെസ്റ്റിലേക്കുള്ള രജിസ്ട്രേന്‍ ജനുവരി 15 മുതല്‍ അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ ആരംഭിക്കുന്നു.


Ernakulam fest on 30/01/2016
venue: St. Paul's College, Kalamassery 04842422458
Kozhikode fest on 13/02/2016
venue: Govt. Arts & Science College, Meenchanda 04952370179
Thiruvananthapuram fest on 20/02/2016
venue: Govt. College for Women, Vazhuthacaud 04712476713 

HELPLINE NOS.-
Jobfest @ Thiruvananthapuram 0471 2476713, 0474 2740615 /
Jobfest @ Ernakulam 0484 2422458, 0484 2422452 //
Jobfest @ Kozhikkode 0495 2370179, 0495 2370176, 0495 2370178

http://www.employmentkerala.gov.in

http://www.jobfest.kerala.gov.in

ഈ രണ്ടു സൈറ്റുകളും ജോലിയുംതൊഴിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ സേവനങ്ങള്‍ അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങളിലൂടെ പൊതുജനങ്ങള്ക്ക് നല്കുവാന് കഴിയും. 

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.